استعداد هایتان را شکوفا کنید

توسعه ی توان راهبری در جوانان از طریق یادگیری تجربی، تجربه های داوطلبانه و کارآموزی های حرفه ای

ایجاد ارتباطی موثر و کارآمد بین شبکه ای جهانی از استعداد ها و کارفرمایان و سازمان ها